Ana içeriğe geç

Sağlık Danışmanlığı Hizmetleri

Merkezi Ankara da bulunan ÇORAPÇIOĞLU Sağlık Danışmanlığı, Anahtar Teslimi Hastane Projeleri ve Sağlık Danışmanlığı alanlarında Ülkemizin en yetkin ve öncü firmalarından birisidir.

2010 yılından sonra Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı İdaresi tarafından uygulamaya konan ve ihaleleri yapılmaya devam eden PPP (Public Private Partnership) diğer adıyla Şehir Hastaneleri’ nin projelendirilmesinden başlayarak, işletme dahil tüm süreçleri de içine alan Danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

ÇORAPÇIOĞLU Sağlık Danışmanlığı Anahtar teslimi projeler yapmakta, bunun yanında Sağlık sektöründe ki kurumlara ve sağlık kuruluşlarına sağlık danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu alanda ki hizmetler özet olarak aşağıda belirtilen temel noktaları içermektedir.

 1. Sağlık projelerine danışmanlık yapmak ve projeleri uygulamaya koymak
 2. Sağlık işletmesinde kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerinin belirlenmesi ve alımının sağlanması
 3. Sağlık işletmesine özgün organizasyon şemalarının oluşturulması, iş akış şemalarının ve prosedürlerin oluşturulması, işleyişte çıkabilecek olası sorunlarla ilgili çözümlerin oluşturulması
 4. Sağlık kuruluşunun uluslararası standartlarda hizmet kalitesine ulaşması için rehberlik yapılması
 5. Anahtar Teslimi Danışmanlık Hizmeti verilmesi

Projelendirme ve Kuruluş
#

 1. Kurulması düşünülen Sağlık işletmesinin bölgesel analizinin yapılması
 2. Sağlık işletmesinin bölge ve konum belirlemesi yoksa, uygun bölge ve konum için yol gösterilmesi
 3. Sağlık işletmesinin bölgesel özelliklere göre içeriğinin, işletme formatının ve hizmet birimlerinin belirlenmesi
 4. Sağlık Bakanlığı normlarına ve işletme etkinliğinin üst düzeyde sağlanabileceği gereksinimlere uygun olacak şekilde belirlenen sağlık işletmesi projesinin şekillendirilmesi ve mimari proje tasarımına taslak oluşturacak hale getirilmesi
 5. Oluşturulan sağlık işletmesi formatına uygun mimari proje konusunda kuruluş yöneticilerinin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
 6. Hastane için seçilen yere ve Özel Hastaneler Yönetmeliğine uygun mimari projenin yapılmasının sağlanması
 7. Yapılacak olan mimari projenin işleyişi kolaylaştırması mevzuatın gereklerini yerine getirmesi için mimarla işbirliği yapılarak, mimarın bu konuda yönlendirilmesi
 8. Hastane binası mimari projesinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen normlara uygun olarak çiziminin sağlanması
 9. Mimari proje çiziminden sonra, gerekli belgelerin hazırlanması
 10. Sağlık işletmesi kurulabilmesi için gerekli olan yerel ve genel izinlerin alınması konusunda ve izlenecek prosedürler konusunda yol gösterici olunması
 11. Yapılan mimarı projeye uygun olarak inşaatın yapımının sağlanması
 12. Hastane binası inşaatının yapımı sırasında ilgili inşaat firmasına yardımcı olunması ve yapılan imalatların şartnameye uygunlugunun denetlenmesi.
 13. İnşaat firmasının, Sağlık Bakanlığı normlarına uygun malzeme kullanımı konusunda denetlenmesi
 14. İnşaat firmasının mimari projeye uygun çalışmalarının denetlenmesi, binada yapılması gereken veya eksik bırakılan unsurlar konusunda İşletme Yönetimine bilgi verilmesi ve eksikliklerin giderilmesinde yol gösterici olunması
 15. Özellikli bölümlerde kullanılacak olan, havalandırma, ısıtma, soğutma, hijyenik malzemeler ve benzeri malzemelerin uluslararası standartlara göre seçiminin yapılmasıve kurulumlarının denetlenmesi

Fizibilite Hazırlanması ve Kredilendirme
#

 1. Sağlık işletmesinin belirlenen formatına uygun kuruluş ve işletme fizibilitelerinin hazırlanması
 2. Sağlık işletmesinin kuruluşu için gerekli olan ön araştırma, mimari proje, inşaat maliyetleri, altyapı, gaz sistemleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma maliyetlerinin çıkarılması
 3. Sağlık işletmesinde kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerinin belirlenmesi
 4. Sağlık işletmesinde kullanılacak cerrahi enstrümanların belirlenmesi
 5. Sağlık işletmesinin kuruluş maliyetlerinin ayrıntılı dökümünün yapılması
 6. Sağlık işletmesinin işletme maliyetlerinin belirlenmesi ve ayrıntılandırılması
 7. Sağlık işletmesinde istihdam edilmesi gereken norm kadro ve geliştirilmesi gereken birimlere özgün işgören maliyetlerinin çıkarılması
 8. Sağlık işletmesinin rutin maliyetlerinin ve belirli kriterlere bağlı maliyetlerinin analiz edilerek hesaplanması ve bunlarla ilgili gider tablolarının oluşturulması
 9. Sağlık işletmesinin gelir kalemlerinin belirlenmesi ve bu kalemlerin işletmeye aktaracağı gelirlerin analiz edilerek hesaplarının çıkarılması ve bunlara ait özgün tabloların oluşturulması
 10. Sağlık İşletmesi yatırımının karlılığının hesaplanarak, yatırımın geri dönüş hesaplarının yapılması

Tıbbi Cihaz Gereksiniminin Belirlenmesi ve Alımının Sağlanması
#

 1. Hastane de kullanılacak tıbbi cihaz, donanım ve sarf malzemesi listelerinin belirlenmesi
 2. Hastane de kullanılacak olan tıbbi cihazların seçiminin yapılarak, uygun koşullarda en iyi kalitede cihaz alımının sağlanması

İşletme Danışmanlığı
#

 1. İşletmenin, işleyişi sırasında çıkabilecek olası risk hesapları ve öngörülerin yapılması, bu konularda İşletme Yönetiminin bilgilendirilmesinin sağlanması
 2. Hastanede faaliyet gösterecek branşların belirlenmesi ve kadro dağılımlarının yapılması
 3. Hastane yatak kapasitesinin bölümlere göre dağıtımının yapılması, yoğun bakımlar ve ameliyathanelerin planlanması
 4. İşletmenin, işleyişi sırasında çıkabilecek olası risk hesapları ve öngörülerin yapılması, bu konularda İşletme Yönetiminin bilgilendirilmesinin sağlanması
 5. Sağlık Bakanlığı tarafından istenen Sağlıkta Kalite standartlarının oluşturulması ve Hastanenin bu standartlara uygun olarak çalışmasının sağlanması
 6. Hastaneye özgü organizasyon şemasının oluşturulması
 7. Hastane iş akış şemalarının ve prosedürlerin oluşturulması
 8. Hastane de istihdam edilecek yönetici kadroların, hekimlerin, sağlık personeli ve idari personel gibi tüm işgörenlerin görev tanımlarının belirlenmesi
 9. Hastane otomasyon programının seçiminin yapılarak İşletme Yönetimi tarafından kurulmasının sağlanması
 10. Otomasyon programının sisteme entegrasyonunun sağlanması ve kullanıcılara uygulamalı eğitim verilmesi
 11. İşletmenin yasal prosedürlere uygun hale getirilmesi için gerekli yapılanma konusunda yol gösterilmesi
 12. İşletmenin resmi kurumlar, özel kurumlar, özel sigortalar, sosyal güvenlik kuruluşları v.b. kurum ve kuruluşlarla, ilgili anlaşmaları yapabilmesi için gerekli prosedürlerin hazırlamasına rehberlik edilmesi ve anlaşmaların yapılmasının sağlanması
 13. İşletmede yapılabilecek yeni yatırım planlarının fizibilitelerinin çıkarılarak önceliklerin belirlenmesi
 14. Sistemin atıl kapasitesinin olası en düşük seviyelerde olması için gerekli önlemlerin belirlenmesi ve buna uygun eğitimlerin verilmesi, çalışanların bu konuda denetlenmesi
 15. İşletmenin, faaliyete geçmesinden sonraki süreçte, işleyişte oluşan aksamaların belirlenerek, bu konuların düzeltilebilmesi için yönetici ve diğer işgörenlere hizmet içi eğitim verilmesi
 16. Hastanenin uluslararası standartlara ulaşabilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve yol gösterilmesi
 17. Hastanenin uluslararası kalite standartlarında hizmete devamının sağlanması için gerekli prosedürlerin ve düzenlemelerin sağlaması

Anahtar Teslimi Hizmet Verilmesi
#

Yukarıda belirtilen tüm hizmetlerin birlikte verilmesi sürecidir. Sağlık İşletmesi açılmasına karar verilmesi sürecinden başlayarak, tüm süreçleri ve hizmetleri içine alır.